Custom Search

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554   (ดูปฏิทินการศึกษาปี 2553 คลิกที่นี่)

ภาคการศึกษาที่ 1/2554
16 - 28 ก.พ. 2554 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 เม.ย - 16 พ.ค. 2554 ลงทะเบียนเรียน
2 พ.ค. - 16 ก.ค. 2554 ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
31 พ.ค. 2554 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
1 ก.ค. 2554 วันเปิดภาคการศึกษา
31 ก.ค. 2554 วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
21 ต.ค. 2554 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
10-11 ธ.ค. 2554 วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา
21 ม.ค. - 20 ก.พ. 2555 วันลงทะเบียนสอบซ่อม
10-11 มี.ค. 2555 วันสอบซ่อม ( อีก 75 วันจะถึง วันสอบ ! )
ภาคการศึกษาที่ 2/2554
16 - 31 ส.ค. 2554 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 ก.ย. - 16 ต.ค. 2554 ลงทะเบียนเรียน
1 ต.ค. - 29 ธ.ค. 2554 ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
15 พ.ย. 2554 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา
16 ธ.ค. 2554 วันเปิดภาคการศึกษา
16 ม.ค. 2555 วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
16 เม.ย. 2555 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
28-29 เม.ย. 2555 วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา
1 มิ.ย. - 7 ก.ค. 2555 วันลงทะเบียนสอบซ่อม
4-5 ส.ค. 2555 วันสอบซ่อม
ภาคการศึกษาพิเศษ/2554
16 - 29 ก.พ. 2555 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 มี.ค. - 2 เม.ย. 2555 ลงทะเบียนเรียน
1 พ.ค. 2555 วันเปิดภาคการศึกษา
31 ก.ค. 2555 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
4-5 ส.ค. 2555 วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา

ที่มา http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/calendar/default.asp#cal