Custom Search

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ข่าวสาร มสธ เดือนตุลาคม2554

1. เริ่มลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/54 วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2554

2. นักศึกษาสามารถเพิ่มชุดวิชาของภาคการศึกษาที่ 2/54 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 29 ธันวาคม 2554

3. เตรียมตัวสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/54 ในวันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554

4. ลักษณะข้อสอบภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

5. ผลการสอบไล่ของภาคการศึกษาที่ 1/54 จะประกาศผลสอบในเดือนพฤศจิกายน 2554

6. ยุติการลาพักการศึกษา, การย้ายสาขาวิชา, การเปลี่ยนวิชาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/54 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

7. ตรวจสอบตารางสอนเสริมภาคการศึกษาที่ 1/54