Custom Search

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ปฏิทินการศึกษา มสธ. ระดับปริญญาตรี


ภาคการศึกษาที่ 1/2556

  • 16 ม.ค. – 5 พ.ย. 2556 จำหน่ายระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนภาคต้นและภาคปลาย
  • 1 ก.พ. – 20 เม.ย. 2556 รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น ช่วงที่หนึ่ง
  • 16 ก.พ. – 28 ก.พ. 2556 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา (เก่า)
  • 1 เม.ย - 16 พ.ค. 2556 ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/56
  • 2 พ.ค. – 16 ก.ค. 2556 ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
  • 1 พ.ค. – 20 มิ.ย. 2556 รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น ช่วงที่สอง
  • 31 พ.ค. 2556 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
  • 31 พ.ค. 2556 วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก(เฉพาะนักศึกษาเก่า)
  • 1 ก.ค. 2556 วันเปิดภาคการศึกษา
  • 7 ก.ค. 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด
  • 14 ก.ค. 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขต กทม.
  • 31 ก.ค. 2556 วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
  • 1 - 30 ก.ย. 2556 ช่วงเวลาสำหรับการสอบตามความพร้อมเป็นรายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
  • 21 ต.ค. 2556 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
  • 26-27 ต.ค. 2556 วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา
  • 26-27 ต.ค. 2556 วันสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 84
  • 27 ต.ค. 2556 วันสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2556
  • 6 ธ.ค. 2556 ประกาศผลสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 (ชุดปรนัย)
  • 1 - 18 ธ.ค. 2556 วันลงทะเบียนสอบซ่อม
  • 17 ธ.ค. 2556 ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 (ชุดอัตนัย)
  • 8 ก.พ. – 9 ก.พ. 2557 วันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556
  • 8 ก.พ. – 9 ก.พ. 2557 วันสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 85
  • 17 ก.พ. 2557 ประกาศผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT
  • 10 มี.ค. – 1 พ.ค. 2557 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสอบซ่อม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556
  • 14 มี.ค. 2557 ประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2556 (ชุดปรนัย)
  • 24 มี.ค. 2557 ประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2556 (ชุดอัตนัย)
ภาคการศึกษาที่ 2/2556
  • 1 ส.ค. – 5 พ.ย. 2556 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย
  • 16 ส.ค. – 31 ส.ค. 2556 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
  • 1 ก.ย. – 16 ต.ค. 2556 ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/56
  • 1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 2556 ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
  • 14 พ.ย. 2556 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา
  • 14 พ.ย. 2556 วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
  • 16 ธ.ค. 2556 วันเปิดภาคการศึกษา
  • 16 ม.ค. 2557 วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
  • 1 - 30 มี.ค. 2557 ช่วงเวลาสำหรับการสอบตามความพร้อมเป็นรายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
  • 1 ก.พ. – 20 มี.ค. 2557 จัดส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษา
  • 16 เม.ย. 2557 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
  • 26 เม.ย.– 27 เม.ย. 2557 วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา
  • 26 เม.ย.– 27 เม.ย. 2557 วันสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 86
  • 27 เม.ย. 2557 วันสอบผู้สมัครเข้าทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
  • 1 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2557 วันลงทะเบียนสอบซ่อม
  • 12 พ.ค. 2557 ประกาศผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่นที่ 1
  • 6 มิ.ย. – 1 ส.ค. 2557 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
  • 6 มิ.ย. 2557 ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (ชุดปรนัย)
  • 18 มิ.ย. 2557 ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (ชุดอัตนัย)
  • 2 ส.ค. – 3 ส.ค. 2557 วันสอบซ่อม
  • 2 ส.ค. – 3 ส.ค. 2557 วันสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 87
  • 3 ส.ค. 2557 วันสอบผู้สมัครเข้าทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่นที่ 2
  • 18 ส.ค. 2557 ประกาศผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT
  • 18 ก.ย.– 31 ต.ค. 2557 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสอบซ่อม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
  • 15 ก.ย. 2557 ประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (ชุดปรนัย)
  • 25 ก.ย. 2557 ประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (ชุดอัตนัย)

ภาคการศึกษาพิเศษ/2556

  • 16 ก.พ. – 28 ก.พ. 2557 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
  • 1 มี.ค. – 2 เม.ย. 2557 ลงทะเบียนเรียน
  • 1 พ.ค. 2557 วันเปิดภาคการศึกษา
  • 1 ก.ค. – 1 ส.ค. 2557 จัดส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ/2556
  • 31 ก.ค. 2557 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
  • 2 ส.ค. – 3 ส.ค. 2557 วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา
  • 17 ก.ย. – 31 ต.ค. 2557 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ/2556
  • 15 ก.ย. 2557 ประกาศผลการสอบภาคการศึกษาพิเศษ/2556 (ชุดปรนัย)
  • 25 ก.ย. 2557 ประกาศผลการสอบภาคการศึกษาพิเศษ/2556 (ชุดอัตนัย)